Permeabel asfalt i Arlandastad

Permeabel asfalt_topp

Föreslagna områden för rengöring av asfalt på Eurostop Arlandastad för återskapande av infiltration till grundvattnet.
Föreslagna områden för rengöring av asfalt på Eurostop Arlandastad för återskapande av infiltration till grundvattnet.

I och med planerad exploatering kring Eurostop Arlandastad kräver Sigtuna kommun att dagvattenåtgärder sätts in för att minska utsläppen till recipienterna Fysingen och Verkaån.

En del av de åtgärder som föreslås vid utredningen för förbättrad dagvattenhantering inom fastigheten är att rengöra och kontinuerligt underhålla beläggningen av permeabel asfalt som anlades vid exploateringen av Eurostop Arlandastad 1992.

Rengöring av permeabel asfalt
I syfte att utreda om asfalten var av typen permeabel asfalt samt om infiltration skedde i någon mån vid befintlig situation och om infiltrationskapaciteten kunde förbättras i och med rengöring planerades infiltrationsförsök och rengöring av ytan. Infiltrationsförsöken utfördes med enkelring-infiltrometer. Fem provpunkter valdes ut för infiltrationsförsök med enkelring-infiltrometer och de visade att om ytan anlades som permeabel asfalt har denna under tiden satts igen och infiltrationskapaciteten har kraftigt minskat eller helt upphört.

Ytan med provpunkterna rengjordes med sugbil och infiltrationstester genomfördes i exakt samma punkter efter rengöring. Rengöringen gav över förväntan gott resultat.

Tab 1.Tab 2.
Vattenfördröjning och vattenreglering
Direkt efter rengöring klarade ytan att omhänderta upp emot både 50- och 100-års regn. Kravet är dock att ytan över året, dvs. i snitt mellan de minst årliga rengöringarna, ska kunna omhänderta dimensionerande 10-årsregn.

Vattenrening
Rening av dagvattnet kommer att ske genom filtrering i underliggande jordart som enligt SGU:s karttjänst anges vara postglacial finsand.

Vilka förutsättningar krävs för denna typ av dagvattenhantering?

  • Möjlighet till infiltration
  • Underhåll
  • Ej krav på oljeavskiljare

Utdrag ur SGU:s jordartskarta visar på goda infiltrationsegenskaper i underliggande postglaciala finsanden. Som även kommer medföra bra filtrering och rening av infiltrerande vatten innan det når grundvattnet. Genom att återskapa infiltrationsegenskaperna i asfalten minskar flödena från fastigheten, och därmed även belastningen på recipient.

Ladda ner rapport
Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt

Asfaltsbeläggning före rengöring. Foto: Anna Thorsell, WRS.
Asfaltsbeläggning före rengöring. Foto: Anna Thorsell, WRS.

Asfaltsbeläggning efter rengöring med vacuumsugbil. Foto: Anna Thorsell, WRS.
Asfaltsbeläggning efter rengöring med vakuumsugbil. Foto: Anna Thorsell, WRS.

Med en enkelring-infiltrometer mäts infiltrationen. Foto: Anna Thorsell.
Med en enkelring-infiltrometer mäts infiltrationen. Foto: Anna Thorsell.

Utrustning
Då tidigare försök att återskapa god infiltration i igensatta ytor av permeabel asfalt har gjorts i Luleå och Haparanda, med varierande resultat, beslutades att ett rengöringsförsök med högtryckstvätt och vakuumsugning skulle genomföras.

Utrustning med vacuumsug och högtryckstvätt som effektivt rengör asfalten.
Utrustning med vakuumsug och högtryckstvätt som effektivt rengör asfalten. Foto: Anna Thorsell, WRS.

Krav på skötsel och underhåll
Tillsyn av ytan görs löpande genom regelbunden okulär kontroll. Vid avvikande observationer (exempelvis stående vatten på ytan under längre stunder vid större nederbördstillfällen) skall notering göras. Sannolikt är nedsmutsningen större på vissa ytor, exempelvis i närheten av entréer. Lär känna ytan och bedöm om skötsel behöver utföras oftare på vissa av ytorna. Jämför utseendet på nyligen rengjord asfalt med ytor som inte städats på länge.

Rengöring av ytan görs med sopning samt högtryckstvättning och vakuumsugning. Detta ska göras minst 1 gång per år. Med fördel kan rengöring utföras i samband med sopning av ytan i början av våren eller under hösten. Ifall observationer av stående vatten eller dylikt indikerar att rengöring behövs så bör det utföras så snart som möjligt.

OBS: Skötseln ska utföras under frostfria förhållanden. Det får ej vara minusgrader eller tjäle i marken.

Inhyrd sopbil med vakuumsugteknik. Foto: Anna Thorsell, WRS.
Inhyrd sopbil med vakuumsugteknik. Foto: Anna Thorsell, WRS.

FAKTA

Typ av anläggning: Permeabel asfalt
Anläggningsår: 1992
Ägare: Eurostop KB
Yta: Ca 60 000 m2 varav 13 400 m2 återskapas
Recipient: Fysingen och Verkaån
Kostnad: Relativt kostnadseffektiv