Om projektet

Projektet ”Goda dagvattenexempel i Stockholm län” har drivits med syftet att lyfta fram väl fungerande dagvattenanläggningar som inspiration för alla inom dagvattenbranschen. I exemplen finns tips och erfarenhet om skötsel, underhåll, dimensionering, utformning, flora, fauna och mycket mer.

Exemplen innefattar en variation av anläggningar, allt från LOD-lösningar (permeabla ytor, växtbäddar, gröna tak, skelettjordar m.m.) till end-of-pipe-lösningar (dammar eller motsvarande). Geografiskt sett är de spridda från Norrtälje till Södertälje. Dessutom är alla anläggningar lätta att besöka. Karta och kontaktinformation hittar du på respektive sida.

Urvalsprocess
Alla 26 kommuner i länet har fått chansen att komma med förslag i deras kommuner som de har ansett är goda lösningar på dagvattenhantering. Sedan gjordes ett urval av anläggningarna av projektgruppen bestående av representanter från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, Stockholm Vatten, Täby kommun, WRS AB och VA-guiden AB.

I första hand har befintliga anläggningar valts ut som har påvisat god funktion under åtminstone några år. Dock har även några nyanlagda dagvattenlösningar eller anläggningar som är i planeringsstadiet valts om de har ansetts innovativa och nytänkande.

Mål och målgrupp
Förhoppningen är att denna inspirationskälla och kunskapsbank ska bidra till väl fungerande dagvattenlösningar med goda funktioner över tid. Detta görs genom att bidra till ökad kunskap och engagemang hos huvudmän för dagvattenanläggningar, samt hos personer som utreder, projekterar, anlägger, driver och sköter dagvattenanläggningar, som finns både bland kommuner, kommunala bolag, organisationer, entreprenörer och privata fastighetsägare. Effekten av detta förväntas bli långsiktigt minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav liksom anläggningar med högre estetiskt värde och värde för biologisk mångfald.

Medverkande
Goda dagvattenexempel i Stockholms län byggdes upp med finansiering och medverkan från Sigtuna Vatten & Renhållning AB, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden AB, WRS AB och Stockholms läns landsting under 2016. Kontakta oss här.

 
1 Stockholms läns landsting
2 Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Stockholm Vatten
Täby kommun
VA-guiden
WRS